Защита на личните данни


 

„АН-МАРИ 2 СОФИЯ “ ЕООД, с ЕИК: 202064480, с адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Бачо Киро № 5 вх Б ет 1 ап 2, и-мейл адрес: eli2023@gmail.com.com, извършва услуги в сферата на личностното консултиране, обучения, курсове и други, като извършвайки дейността си – обработва информация, доброволно предоставена от Вас, между която и такава, представляваща лични данни на потребителите и клиентите на сайта https://www.elipaneva.com.

Настоящите Правила целят да Ви информират за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права в тази връзка.
Защитата на Вашите лични данни е от изключителна важност за нас. “АН-МАРИ 2 СОФИЯ” ЕООД обработва Вашите лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни, Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 („GDPR”), както и приложимото европейско и българско законодателство. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни.

Видове лични данни, които “ АН-МАРИ 2 СОФИЯ ” ЕООД обработва
“ АН-МАРИ 2 СОФИЯ ” ЕООД обработва лични данни, които са доброволно предоставени от Вас, а именно:

Име, фамилия;
Телефон за връзка;
Електронен адрес (поща);
Пол, възраст, данни за здравен статус (в случаите, когато това е необходимо за предоставянето на индивидуална или групова услуга – напр. Ако имате заболяване като епилепсия или друго сходно,
Снимки – само при изрично Ваше съгласие и желание да ги предоставите;
Цели на обработването
Предоставените доброволно от Вас лични данни се обработват и използват от “ АН-МАРИ 2 СОФИЯ ” ЕООД само и единствено за посочените цели, които са:

За предоставяне на услугите, поискани и/или заявени от Вас на сайта https://www.elipaneva.com. Вашите лични данни ще бъдат съхранявани за времето на обработване на поръчката и предоставяне на стоките и/или услугата/гите до момента, в който изтриете профила си:elipaneva.com
Изпращане на бюлетин – когато се регистрирате за получаване на нашия бюлетин, използваме предоставените от Вас данни, за да удостоверим, че Вие сте притежателят на посочения и-мейл адрес и искате да получавате бюлетина, за да създадем списък на и-мейлите и да анализираме използването на нашия бюлетин. В този случай Вашите данни ще се съхраняват до момента, в който прекратите Вашата регистрация за получаване на бюлетин;
Използване на формуляри за контакт – в случай, че използвате формуляра за контакт за запитвания, предоставената от Вас информация във формуляра (анкета), включително данните за контакти, се използват за обработка на запитването и се съхраняват за последваща употреба, ако възникнат въпроси за последващи действия, освен ако не възразите изрично срещу това;
В случай, че сте ни предоставили снимки и при изрично съгласие от Ваша страна, тези снимки могат да бъдат публикувани от “ АН-МАРИ 2 СОФИЯ ” ЕООД на сайта
https://www.elipaneva.com, фейсбук страниците и инстаграм профилът на Елица Панева, които са част от “ АН-МАРИ 2 СОФИЯ ” ЕООД. В този случай Вашите снимки ще се съхраняват за неограничен период от време, освен ако не възразите изрично срещу това.
III. Предоставяне или трансфер на лични данни

В определени случаи „ АН-МАРИ 2 СОФИЯ ” ЕООД може да разкрие определени лични данни пред свои договорни партньори. В зависимост от вида услуги, които сте поискали (например доставка, заявка за услуги, информация и т.н.), Вашите данни могат да се обменят с трети страни, участващи в изпълнението на поръчките (напр. дружества, осъществяващи куриерски услуги, банки, доставчици на стоки (друг сайт) и др.). За случаите, в които „ АН-МАРИ 2 СОФИЯ ” ЕООД споделя информация за Вас с трети лица, „ АН-МАРИ 2 СОФИЯ ” ЕООД проверява, дали тези трети лица предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това. Вашите данни се считат за поверителни и за нашите партньори.

„ АН-МАРИ 2 СОФИЯ ” ЕООД може да предостави Ваши лични данни, ако това е необходимо по силата на закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по искане от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.

„ АН-МАРИ 2 СОФИЯ ” ЕООД не извършва трансфер на данни в други страни или в страни, извън ЕС.

Онлайн достъпът до „ АН-МАРИ 2 СОФИЯ ” ЕООД може да Ви свърже с други социални мрежи като Facebook, Google +, YouTube, Tweeter Инстаграм и други такива, „ АН-МАРИ 2 СОФИЯ ” ЕООД не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на общите условия на тези сайтове. В такива случаи следва да се запознаете подробно с общите условия на съответните сайтове.


Вашите права за защита на личните данни
Във връзка със защитата на личните Ви данни, Вие разполагате със следните права:

Право да оттеглите съгласието си – когато вашите данни се обработват въз основа на изрично дадено от Вас съгласие, Вие имате право да оттеглите това съгласие по всяко време;
Право на достъп до личните данни, свързани с лицето, които се обработват от “” ЕООД;
Право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни;
Право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и др.);
Право на ограничаване на обработването – при наличие на правен спор между „ АН-МАРИ 2 СОФИЯ ” ЕООД и субекта на лични данни до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
Право на преносимост на данните – ако се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор;
Право на възражение – по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;
Право субектът на лични данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или го засяга в значителна степен;
Право на жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, интернет страница: www.cpdp.bg, в случай на нарушени права на субекта на лични данни, както и право да се обжалват действията на „ АН-МАРИ 2 СОФИЯ ” ЕООД пред съответния административен съд или пред Върховния административен съд по общите правила за подсъдност.
Исканията Ви за упражняването на всяко от горепосочените права могат да бъдат подадени до „ АН-МАРИ 2 СОФИЯ ” ЕООД в свободен текст по Ваша преценка.

Моля, отправяйте Вашите искания, както и всички други въпроси до звеното за контакт, посочено в раздел VII.

„ АН-МАРИ 2 СОФИЯ ” ЕООД има право да откаже удовлетворяването на някои Ваши искания при упражняване на правата Ви за защита на личните данни на основанията, предвидени в приложимото законодателство.

Сигурност на личните Ви данни
„ АН-МАРИ 2 СОФИЯ ” ЕООД прилага съответните мерки (технически и организационни) за сигурност на данните, за да гарантира поверителността и защитата на Вашата лична информация.

За случаите, в които „ АН-МАРИ 2 СОФИЯ ” ЕООД предоставя лични данни на трети лица – „ АН-МАРИ 2 СОФИЯ ” ЕООД използва предвидените в приложимото законодателство механизми, с които гарантира, че третите лица предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това.

След изтичане на срока за съхранение, личните Ви данни се изтриват (унищожават).

Актуализация на Правилата за защита на личните данни на “АН-МАРИ 2 СОФИЯ ” ЕООД
Във връзка с възможни законодателни промени по отношение на защитата на личните данни, „ АН-МАРИ 2 СОФИЯ ” ЕООД периодично ще актуализира и публикува своите Правила за защита на личните данни.

VII. Контакти

За въпроси, свързани с настоящите Правила за защита на личните данни или обработката на данните Ви, моля, свържете се с:

“АН-МАРИ 2 СОФИЯ ” ЕООД

Адрес: гр. София, ул Бачо Киро № 5 вх Б ет 1 ап 2

Телефон: 0882420894

Е-mail: eli2023@gmail.com